Програма "Глобални библиотеки- България"

Обща информация

Програма „Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".

„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет години (2009-2013) да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Благодарение на програмата обществените библиотеки разширяват своя обхват и дейности, превръщат се в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата насърчава набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание.

 За успешното постигане на устойчиви резултати Програма „Глоб@лни библиотеки - България" разчита на съвместните усилия на правителството, местните власти и неправителствения сектор.

Индикативният общ бюджет на програмата възлиза на 48 милиона щ.д., което включва безвъзмездната помощ от фондацията, дарение на софтуерни продукти от Майкрософт на стойност 18 милиона щ.д., както и насрещен принос от 15 милиона щ.д. от централната и местната власт в България.

Програма „Глоб@лни библиотеки - България" осигурява информационно и телекомуникационно (ИТ) оборудване, както и Интернет връзка за посетителите в 960 обществени библиотеки в градове и села из цялата страна. Приблизително 3000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки ще бъдат обучени в работа с компютри и Интернет, предоставяне на съвременни библиотечни услуги, библиотечен мениджмънт, общуване и работа с потребители и общности, застъпничество и писане на проекти. Програмата има балансиран географски обхват, за да съдейства за преодоляването на вътрешно- и междурегионалните различия в социалното и икономическо развитие на страната.

Чрез съвместни усилия на местните общности и ключовите партньори програмата насърчава модернизирането на обществените библиотеки в България и способства за изграждане на техния нов облик на библиотеки, предоставящи иновативен пакет от услуги за посетителите: компютри и достъп до Интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна грамотност, реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи (деца, безработни, предприемачи и т.н.), а също приятна физическа среда и ориентирани към потребителя библиотекари.

 Пълната подкрепа по субсидията от фондацията за 960 целеви библиотеки включва: ИТ оборудване за посетителите, цялостна обучителна програма за библиотечните служители, както и участие на библиотеката в дейности по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Софтуерът, нужен за ИТ оборудването, е дарен от „Майкрософт”.

Инициативата „Глобални библиотеки" на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" работи за отваряне на света от знания, информация и възможности за повече хора. Бидейки част от Програмата за глобално развитие на фондацията, "Глобални библиотеки" работи в страни, които са доказали необходимост и готовност да подпомогнат обществените библиотеки за предоставяне на свободен достъп до компютри и Интернет, както и обучения за пълноценно използване на тези средства. „Майкрософт” е партньор на "Глобални библиотеки" и дарява софтуер по молба на различни партньори. Инициативата се стреми да превърне обществените библиотеки в жизнени източници на помощ, с която може да се подобри животът на милиони хора.

Проекти

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати