Проекти

Проектната дейност на Общинска библиотека “Искра“

Проектната дейност на Общинска библиотека “Искра“

Програма „Глоб@лни библиотеки - България" 

е съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".

„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет години (2009-2013) да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Благодарение на програмата обществените библиотеки разширяват своя обхват и дейности, превръщат се в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата насърчава набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание.

 Проект "Вълшебната стая"“

Знаете ли, че децата на възраст от 1 до 6 г., които растат с книжки, приказки и истории, по-лесно се научават да четат и изпитват голямо удоволствие от четенето?Изследвания в цял свят показват, че ранното общуване с книгите и системното четене на глас за най-малките успешно ги подготвя за доброто им представяне в училище. Възрастта до шестата година е особено плодотворен период за развитие на говора, на литературния език и на познавателните умения.Целенасочената работа на родители, учители и библиотекари с децата от най-ранна възраст за създаването и развиването на навици за четене, на любов към книгата, на любознателност и жажда за нови знания дава своите безценни плодове в изграждането на общество от знаещи и можещи хора.За да може и в нашата страна да дадем на децата най-доброто за тяхното ранно развитие, библиотеките се нуждаят от пъстри, увлекателни и богато илюстрирани книжки за най-малките. Бюджетите, с които те разполагат, не им позволяват да отделят средства за набавяне на достатъчно и подходяща литература и за предучилищната възраст. Не всяко българско семейство може да си позволи да поддържа домашна библиотека.С пилотния проект „Вълшебната стая“ цели дапредостави книжки и образователни игри, предназначени за деца на възраст 1-6 г., с които да се открият кътове за най-малките в 10 български библиотеки. Най-подходящи за стартиране на подобна инициатива са библиотеките в общинските центрове, в които има между 800 и 2000 дeца от 1 до 4 годишна възраст. С изрично писмо  от 5 март 2013 Българската библиотечно-информационна асоциация /ББИА/ предостави на Общинска библиотека”Искра” дарението от детски книжки по проекта на ББИА”Вълшебната стая:стартиране на библиотечни кътове стимулиране на ранното детско развитие – деца от 1 до 6 години”, подкрепен от дарителската кампания „Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк за 2012 г. Дарението съдържа 138 книжки на стойност над 920 лева, красиви и богато илюстрирани издания, продукция  на български издателства.

Своден каталог на редки и особено значими колекции

През м. ноември, 2006 г. четири големи обществени библиотеки стартираха проекта “Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение на редки и особено значими колекции чрез използването на нови и по-ефективни методи”, финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката  по Програмата “Проучване на националните културно-исторически ценности като част от европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното съхранение”.За реализирането на проекта бе създаден консорциум между:• Народна библиотека “Петко Р. Славейков” – гр. Велико Търново,• Народна библиотека “Иван Вазов” –  гр. Пловдив,• Регионална библиотека “Емануил Попдимитров” –  гр. Кюстендил,• Регионална библиотека “Петър Стъпов” – гр. Търговище,• Фирма СофтЛиб – гр. София.Създаденият Своден каталог на редки и особено значими колекции и изграждането на пълнотекстови бази данни от ръкописните и старопечатни библиотечни сбирки, произтича от необходимостта да се потърсят начини за запазването, съхранението и популяризирането на уникалните колекции, притежавани от българските библиотеки. За изграждане на базата данни „Своден каталог на Старопечатни, редки и ценни издания” бяха използвани програмните продукти e-Lib и i-Lib, разработка на фирма СофтЛиб. Във всяка една от библиотеките беше инсталиран продукта e-Lib за изграждане на собствените им каталози на Старопечатни, редки и ценни издания, отразяващи всички особености на изданията, свързани с дарителски фонд, налични екслибриси, автографи, ръкописни бележки и посвещения, физически особености като липса на страници, а също и електронни образи на кориците, заглавните страници, библиографски описания от различни източници, екслибриси, автографи (и пълни текстове на някои от изданията). От 2011 година в изграждането на каталога се включи и Общинска библиотека "Искра".

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”.

Всяка година Министерство на културата обявява конкурсна сесия за подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”, През 2012 година ОБ "Искра" спечели проект за 12 000 лева и успя да закупи книги на стойност 15 000 лева.

Проекти

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати