Проекти

Нов проект на ОБ “Искра“ стартира през 2018 година

Нов проект на ОБ “Искра“ стартира през 2018 година

Проект "Библиотеката - моята първа сцена! Изграждане на творчески пространства за деца и тийнейджъри", с водеща организация Общинска библиотека "Искра"- гр. Казанлък. Партньорски организации са : Народно читалище "Пробуда - 1920", село Копринка и Народно читалище "Зора-1902", село Голямо Дряново.Тематичната област на проекта е "Развитие на местната общност". Този проект се реализира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки - България" в рамките на конкурс "Библиотеката - активен участник в обществения живот", в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата. Проектът е адресиран към деца и тийнейджъри, на възраст от 6 до 14 години, които не са обхванати в творчески формации и такива, които имат нужда от разширяване на своя кръг за общуване, и от свободно творческо пространство, изградено съобразно техните потребности, в което да се изявяват без кастинг, дискриминация и условия. През последните години забелязахме, че все повече деца и юноши живеят в изолация - социална и творческа. Те нямат представа за всички форми на изкуствата. Технологиите изместват досега с тях. Родителите нямат възможност да насърчават творческото развитие на децата си. Извънучилищните занимания и школи са скъпоплатени форми, недостъпни за много деца. Семействата не си позволяват закупуването на целия набор средства и материали за развитие на творческия потенциал у децата. В общинатани липсват и общодостъпни безплатни места за творческо развитие и изява, в които представителите на целевата група да осмислят свободното си време. Затова решихме да създадем нова библиотечна услуга, която да разшири възможностите на библиотеките по привличане на нови публики, да затвърди статута им на място за изява и смислено оползотворяване на свободното време при деца и юноши, развивайки техните компетенции в областта на културата и творческите изяви. Вече започна социологическо проучване сред неползватели на библиотеките от общността с цел внедряването на новите услуги. Уверени сме, че съобразяването с предпочитанията на целевата група, зачитането на мнението на тийнейджърите , ще ни позволи по-пълноценно да демонстрираме пред децата и юношите творчески практики за осмисляне на свободното време, да изграждаме афинитет към културата и изкуствата, както и на личностна увереност в собствените им умения. Стартирахме успешно и информирането на местната общност и целевата група за целите на проекта и дейностите по него на изрична пресконференция и чрез публикации в медиите. Мащабно подготвяме и началото на творческите занятия в предварително обособените творчески пространства. Твърдо вярваме, че за първи път в нашата община ще се създадат общодостъпни и безплатни места за осмисляне на свободното време.Творческите пространства ще запълнят липсата на знания у целевата група за различните форми на изкуството, ще дадат възможност да се превъзмогне разликата в социалния статус при децата, ще позволят на всеки да се изявява, независимо от заложбите му и в демократичен режим, в добронамерена и организирана среда. Ще се избегне социалната и творческа изолация, забелязваща се сред децата и юношите от нашата община. С изводите от проекта, както и с неговите резултати още веднъж ще докажем, че обществените библиотеки у нас могат да бъдат и средища за осмисляне на свободното време, място за творчески занимания и изяви. Библиотеките ще подобрят качеството на живот на местната общност. Предстои едно вълнуващо предизвикателство за деца и юноши!


СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ

Проект: Библиотеката - моята първа сцена! Изграждане на творчески пространства за деца и тийнейджъри

Договор № МК-ДБФ-43/30.03.2018 г.
Тематична област: Развитие на местната общност
Водеща организация
Общинска библиотека „Искра” гр. Казанлък
Партньорски организации
1. НЧ „Пробуда - 1920“, с. Копринка
2. НЧ „Зора - 1902“, с. Голямо Дряново

1. Осъществени дейности, включително дейности за популяризиране на проекта.
Дейност 1
Проучване сред неползватели на библиотечни услуги от местната общност във възрастта на целевата група за внедряване на новите услуги. Създаване на план за изграждане на пространството.

Изготвен бе оперативен план за осъществяване на дейностите по проекта със срокове и отговорници.
Сформиранeто на екипи започна през месеците март – май. Първо се определиха ръководителите и организаторите при водещата организация и партньорите. Бяха сформирани екипи за: съставяне на анкета, провеждане на анкетирането и анализ на резултатите; създаване на лого; проектиране на рекламни материали; провеждане на информационни срещи; създаване на фейсбук-страница на проекта; информиране и публичност; избор на обучители; закупуване на техническо и материално оборудване; събиране на документация и други. Така в дейността по проекта се включи голяма част от щатния състав на Общинска библиотека "Искра" и партньорите. Привлякоха се и доброволци. Разпределиха се отговорностите както следва:

Общинска библиотека „Искра”
Анна Кожухарова - Директор, ръководител
Екатерина Трендафилова - библиотекар, координатор
Светлана Колева - библиотекар, организатор публични изяви и документация
Теодора Георгиева - библиотекар, организатор дейности
Елена Чернева - библиотекар, отговарящ за материално-техническото обезпечаване
Мариана Маринова - библиотекар, мониторинг публикации
Петя Шопова - библиотекар, мониторинг публикации
Веселина Маринова - библиотекар, рекламна дейност
Мария Чалова - библиотекар, отговарящ за материално-техническото обезпечаване Галина Николова - библиотекар, организатор дейности
Ася Дервенска - библиотекар, организатор дейности

НЧ „Пробуда - 1920”, с. Копринка
Мария Желева - библиотекар, ръководител и организатор дейности

НЧ „Зора - 1902”, с. Голямо Дряново
Катя Тотева - читалищен секретар и библиотекар, ръководител и организатор дейности

На работна среща бяха определени следните преподаватели:
Рисуване и приложни изкуства – Катя Христова
Модерни танци и зумба – Кирил Димов

Театър – Георги Ташев
Моден дизайн, курс за манекени и шиене – Павел Балтов
Творческо писане – Валентина Димова
Фолклор и народни танци – Димитър Гайдаров
Фотография и ТВ „Тийнейджър” – Иван Бонев
Журналистика и ТВ „Тийнейджър” – Славяна Гайдарова

Проектът спечели със своите цели следните доброволци:
Приложни изкуства – Галя Кондова, Гергана Шаламанова
Плетене, бродиране – Атанаска Градинарова, Ваня Минчева, Димитрина Трендафилова
Зумба – Йоана Комитова
Фолклор и народно пеене – Анелия Жекова
Коафьорство – Дафинка Хунева
Организатор – Преслава Желева
Караоке и пеене – Михаела Иванова

Анкетиране сред ученици от 1 до7 клас: Анкетирането се проведе в гр. Казанлък и с. Копринка от изричен екип, определен в оперативния план по Проекта. Общо бяха попълнени 121 анкети. Направи се анализ на резултатите. В Казанлък бяха анкетирани 81 ученици. В Копринка бяха анкетирани 40 човека от 1 до 5 клас. Анкетата не бе проведена от НЧ „Зора – 1902” в с. Голямо Дряново, защото в селото няма работещи детска градина и учебно заведение, а участниците в проекта посещават читалището само през лятната ваканция. Анкетирането бе проведено в различни училища и сред различни възрасти, така че да съответства на посочената в Проекта целева група. Резултатите от анкетата показаха, че целевата група има потребност от изява и обича да оползотворява своето свободно време със занятия, свързани с изкуството или дейности, стоящи близо до този спектър. Резултатите от анкетата дадоха и правилна насока за изграждане на програмата на занятията като интензитет и съотношение между отделните направления, като се отчетоха разликите в предпочитанията според вида на населеното място. Екипите по проекта се убедиха в правилността на метода на социологическото проучване при разкриването на новата библиотечна услуга. А целевата група получи увереност, че с техните мнения се съобразяват и се зачитат предпочитанията им.

Работни срещи, материално-техническо обезпечаване:
Първа работна среща по проекта "Библиотеката - моята първа сцена" бе проведена на 16 април 2018 година с участието на водещата организация Общинска библиотека „Искра” и партньорите. На срещата се обсъди оперативния план на Проекта и насоките за работа по него.
Втора работна среща по проекта "Библиотеката - моята първа сцена" бе проведена на 16 май 2018 с участието на водещата организация - Общинска библиотека „Искра” и партньорските организации: Народно читалище „Пробуда - 1920”, село Копринка и Народно читалище „Зора - 1902”, село Голямо Дряново. На срещата се разгледаха резултатите от анкетата, изводите от нея за дейностите по проекта. Обсъди се избора на преподавателите.
Трета работна среща бе проведена на 22 юни 2018 за събиране на преподавателите и изработване на график за провеждане на творческите занятия по дни.
Четвърта работна среща се проведе на 11 септември 2018 година по повод организацията по приключване на проекта и неговото отчитане. На нея присъстваха партньорите от НЧ „Пробуда – 1920”, с.Копринка и НЧ ”Зора – 1902”, с. Голямо Дряново и представители на водещата организация. Освен това се провеждаха и обсъждания на задачите в он-лайн режим и в телефонни разговори.

Материално-техническо обезпечаване на творческите пространства - закупуване на материали и техника: Закупиха се материали за преките дейности: бои и хартия; ръкоделие – конци, панама, прежди, игли и обръчи; практикабли за сцена; платове за завеси и облекла; видеокамера; шевна машина; синтезатор; проектор; грамофон; вани осветителни; стативи и системи караоке. Донорски материали бяха осигурени от Община Казанлък за провеждане на ателиета на открито по грънчарство, монетосечене, изработка на гривни и корони с тракийски мотиви по време на Празниците в долината на тракийските царе.

Дейност 2
Информиране на местната общност и целевата група за целите на проекта и дейностите по него.

Бяха изготвени проекти на рекламните материали - значки, флайери и дипляни. Отпечатаха се два вида дипляни - за стартиране на проекта и за заключителните информационни срещи и пресконференции. Проведоха се информационни срещи по училищата за регистриране на нови публики и разясняване на целите на проекта. Разкри се фейсбук-страница, която оперативно информираше обществеността и целевата група. Създаде се лого на проекта. Проведени бяха пресконференции и изпратени прессъобщения за информиране на местната общност за същността на проекта и неговото стартиране. Създаде се подстраница на проекта на сайта на ОБ „Искра”.

Дейност 3
Начало на занятия в творческите пространства

Творческите занятия съдържаха:
Фолклор и народни танци - запознаване с различните етнографски области; разучаване на народни песни; запознаване с духови народни инструменти; запознаване с дрънкови народни инструменти; игра на ръченица, копаница, хора; изучаване народни песни от различни етнографски региони.
Фотография, журналистика и ТВ „Тийнейджър” – изкуството на фотографията и фотографска техника; професия „Репортер”; проектиране на новини; заснемане на новини; заснемане на интервюта на участници от проекта; интервюта с преподавателите по проекта; заснемане на репортажи „Новини”и излъчване по ТВ „Тийнейджър”.
Рисуване и приложни изкуства - изработване на книгоразделители; момичета изработиха обици от филц, а момчетата подложки за чаши от филц; изработване на слънчеви очила; изработване на художествени магнити; стъклопис; витражно изкуство; интерпретация по портрет на Ненко Балкански на статив; работа с пластелин; работа с природни материали на тема лято; работа с природни материали на тема есен; рисунки на тема траки; фентъзи илюстрации; изложби; изработване на художествено фризби от плат и ориз; арт работилница „Древен свят” – рисуване по книжки от поредицата „Тракийски приказки”, изработка на монети; изработване на гривни и корони с тракийски мотиви.
Грънчарство - ателие „Назад към корените на траките” – малки грънчарски форми и рисуване на тракийски мотиви върху керамични съдове.
Звукозапис - теория на звукозаписа и практическо записване на народни песни, изпълнени от участниците в ателието по фолклор.
Моден дизайн и курс за манекени - опериране с шевна машина; кроене на поли и зашиването им; изработване на чанти; изработване на модни аксесоари; облекло на траките; изработване на аксесоари за мобилни апарати; усвояване на манекенски походки и репетиция за ревю; провеждане на модно ревю и карнавално ревю; дефиле на костюми.
Творческо писане - рисунка и разказ на тема „Подвигът на Хаджи Димитър и Стефан Караджа”; художествено оформление и съставяне на вестник „Наше лято”; литературна теория за жанровете и видовете литературни творби; съчиняване на приказка по зададена тема; разкази - спомени от лятната ваканция; уроци по книгознание - що е книга, оформление на издание, илюстрации; издаване на литературен сборник „Цветовете на лятото”.
Плетене - първи стъпки в плетенето, видове плетки, изработка на малки образци за шалчета и елеци.
Зумба и модерни танци - първи стъпки в разучаване на зумба; игра на зумба; модерни /стандартни/ танци - ча-ча,самба и салса.
Театър - първи стъпки в актьорското майсторство; какво представляват куклите петрушки и марионетки; изработване на театрални кукли-животни от балони; запознаване с кукления театър; елементи на постановката.
Караоке – запознаване с техниката за използване на микрофон и изпълнения на любими песни с караоке системата.
Коафьорство – запознаване с професията на фризьора и правене на прически.
Концерти - Концерт „Здравей лято” сборна продукция на децата от с. Голямо Дряново и заключителен концерт на децата от с. Копринка.
Изложби - периодични творчески изложби от резултатите на целевата група, постигнати в творческите ателиета.

Дейност 4
Приключване на проекта и отчитането му

До медиите бяха изпратени прессъобщения за последните изяви по проекта и неговите резултати.
За местната общност и целевата група беше проведена информационна среща по проекта, съчетана с пресконференция, презентация и запознаване на колеги от читалищата в общината с добрите практики, постигнати от водещата организация и партньори, бяха връчени сертификати на преподавателите и доброволците. Състоя се и премиера на детския литературен сборник „Цветовете на лятото” - последното публично събитие по проекта. В срок започна и документалното приключване на проекта - подготовка на отчетите на водещата организация и партньорите, събиране на илюстративен материал - снимки и новинарски емисии на ТВ „Тийнейджър”, попълване на отчетните бланки.
 

2. Постигнати количествени резултати.
Анкетиране сред ученици 1-7 клас - 121 анкети. Анкетирани ученици: от 2, 4, 5, 6, 7 класове – 81 в гр.Казанлък, от 2, 3, 4, 5 класове – 40 в с.Копринка.
Участници от целевата група – 323.
Работни срещи – 4 броя.
Информационни срещи  – 22 броя.
Рекламни материали: флайери - 400; дипляни - 400; значки - 500; пресконференции -3; публикации - 40; фейсбук страница - 1.
Продукти от изпълнението на дейностите в творческите пространства: детски литературен сборник - 1; изложби - 3; ревюта - 2; концерти - 2; проведени творчески работилници - 95; творчески продукти - 861.

Рисуване и приложни изкуства:
Стъклопис с размери 50/70 см. – 1 бр.
Книгоразделители – 30 бр.
Подложки за чаши – 10 бр.
Обеци – 15 бр.
Очила – 35 бр.
Магнитчета – 58 бр.
Рисунки – 47 бр.
Тракийски корони – 5 бр.
Рисунки по „Тракийски приказки” – 74 бр.
Изделия от природни материали – 29 бр.
Изделия от пластелин – 6 бр.
Фризби от плат и ориз – 19 бр.
Грънчарство:
Рисунки върху керамика – 100 бр.
Театър:
Кукли на животни, изработени от балони – 12 бр.
Моден дизайн:
Дамски поли – 20 бр.
Модни аксесоари /чанти/ – 49 бр.
Аксесоари за мобилни апарати – 15 бр.
Творческо писане:
Вестник „Наше лято” – 4 бр.
Рисунки и разкази на тема „Подвигът на Хаджи Димитър и Стефан Караджа” – 33 бр.
Есе на тема „Спомени от лятната ваканция” – 22 бр.
Съчинение на приказка по зададена тема – 19 бр.
Фентъзи илюстрации – 34 бр.
Литературен сборник „Цветовете на лятото” – 1 бр.
Операторство и ТВ „Тийнейджър”:
Интервю с ръководителите на проекта – 20 бр.
Заснемане на кадри и интервю на участници от проекта – 29 бр.
Проектиране на новини в писмен вид – 30 бр.
Фолклор:
Разучени песни – 6 бр.
Разучени хора – 3 бр.
Бродерия:
Образци на бодове – 34 бр.
Плетене – 10 бр. малки образци за шалчета и елеци.
Разучени модерни танци – 2 бр.
Караоке опити – 62 опити
Звукозапис – 13 бр.
Прически – 6 бр.
Концерти – 2
Изложби – 3
Ревюта – 2
Карнавали – 1
Публикации – 40


3. Постигнати качествени резултати.
Опишете какво постигнахте в рамките на проекта:
1/ за целевата група – Създадохме за първи път в общината общодостъпно и безплатно място за осмисляне свободното време на децата и тийнеджърите. Осигурихме материално и техническо оборудване и обучение за провеждане на творчески занимания за децата. Творческите пространства, които създадохме, запълниха липсата на знания у целевата група за различните форми на изкуството, дадоха възможност да се превъзмогне разликата в социалния статус, позволиха на всеки да се изявява, независимо от заложбите му в добронамерена среда. Създадохме социална и творческа среда за образование и изява на целевата група без разходи за семейните бюджети.

2/за библиотеката – Разкри се нова библиотечна услуга или комплекс от услуги. Привлякоха се нови публики от потребители. Библиотеката се доказа като център на култура и образование извън традиционните структури. Закупи се трайно оборудване, което е приложимо и за други дейности на институцията. Затвърди се статута на полезно място за оползотворяване на свободното време при деца и юноши, място, което повишава качеството на живот на местната общност. Проектът предизвика интерес сред родителите и повлия положително на дарителството към библиотеката. Дейността на библиотеката получи одобрението на местната власт, която разшири подкрепата си за културния институт.
3/ за партньорите – Партньорите повишиха своите компетенции, мултиплицирайки опита на водещата организация. Доказаха своята значимост пред малките местни общности като центрове за неформално образование на деца и юноши. Разкриха нови библиотечни услуги.
4. Опишете всички отклонения спрямо планираното в проекта.
Планирано – 1. При съставянето на бюджетната матрица по проекта се фиксираха цени на оборудване и техника, които в последствие се оказаха променени. 2. Проектът целеше работа само с целева група - 1- 7 клас.
Изпълнено – 1. Разликите между планирани цени и действащи се пое за сметка на бюджета на Общинска библиотека „Искра”. 2. Поради големия интерес към дейностите по проекта, някои творчески занятия бяха проведени през месец септември и в детски градини.
Причина – 1. Динамична промяна в цените на някои изделия, пазарен принцип върху който библиотеката няма как да влияе. 2. Подходящ и за по-малки деца модел на оползотворяване на свободното време, извън учебните заведения.
5. Опишете какви стъпки ще предприемете, за да постигнете устойчивост на резултатите.
Изградената творческа база ще се ползва за постоянно осмисляне на свободното време и творчески изяви. За развитието на новите услуги ще се залагат средства в бюджетите.
Посочете как планирате да продължите съвместната си работа с партньорите –
Ще организираме целогодишно съвместни изяви, конкурси, изложби и др. Ще разкриваме нови творчески работилници с подобна цел. Ще се търсят нови партньори и форми за творческа дейност по привличане на нови публики.
 

Проекти

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати