Проекти

Проект „На една земя, под едно небе. При изворите на живота”.

Проект „На една земя, под едно небе. При изворите на живота”.

Фондация „Глобални библиотеки - България”
Конкурс за проекти – 2016
„Библиотеката – активен участник в обществения живот”
Договор РД-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ
Договор № МК-ДБФ-38/25.11.2016.Тематична област  Развитие на местната общност
Основна цел - Проучване на сватбения обреден комплекс като семеен обичай при различните етноси в община Казанлък - основа за създаване на дигитално съдържание за популяризиране на местното културно наследство с цел повишаване на обществената осведоменост и обогатяване спектъра на библиотечните услуги.Специфични цели - Стимулиране запазването на родовата памет, активизиране на нови читателски групи, изграждане на обществени отношения в дух на толерантност и разбирателство, издигане авторитета на библиотеките като средища за междукултурен диалог.
За първи път събиране и съхраняване на електронен масив по темата, достъпен за ползване на сайтовете на библиотеките. Разширяване кръга на участниците в проекта чрез включване на доброволци, етнически лидери и читалищни дейци.
Библиотеките ще се превърнат в място за междуетнически културен диалог. Ще се постави основата за бъдещи етнографски изследвания и разкриване на фолклорната традиция в региона. Библиотечните специалисти ще придобият нови умения и знания.

Проектът  документира и съхранява традицията,  предоставя лесен достъп до ново дигитално съдържание, разширява кръга на библиотечните услуги. Ще се привлекат нови потребителски групи. Ще възпитава на основата на информираност уважение към другите етноси. Ще запълни празнотата във фондовете на библиотеките от региона и удовлетвори потребителските търсения по темата. Резултатите са достъпни на сайта на Общинска библиотека Искра" , в рубриката Местни традиции и обичаи"

Проекти

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати