Проекти

Проектна дейност на ОБ “Искра“ - Аз мога повече

Програма “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

От месец март2014 година Обкинска библиотека "Искра" е партньор в обучението за придобиване на професионална квалификация на библиотекари със средно образование по схема BG051PO001-2.1.14 - “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

С влизането в сила на Закона за обществените библиотеки (ЗОБ) (обн. в ДВ. бр. 42 от 5 юни 2009 г.), се въвежда изискването за професионална квалификация, обвързано с възможностите за назначаване на работа на квалифицирани кадри в общинските и читалищните библиотеки (чл. 35, ал. 3 и чл. 39, ал. 2). В изпълнение на ЗОБ, Асоциация "Съвременни читалища“, Българската библиотечно-информационна асоциация и Общинска библиотека "Искра"предприеха съвместни действия по осигуряването на обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията "Библиотекар“.

Успешно завършилите пълния курс на обучение и положили държавните изпити по теория и практика лица получаиха Свидетелство за придобита III степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", съгласно чл. 52, 52а и 53 на Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.

 


 

Проекти

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати