ПОТРЕБИТЕЛИ

Правила за обслужване на ползвателите

Правила за обслужване на ползвателите

УТВЪРЖДАВАМ:
Анна Кожухарова, Директор

Правила за обслужване на ползвателите

I. Общи положения
1. Правилата за обслужване на ползвателите уреждат взаимоотношенията на ползвателите с Общинска библиотека „Искра” – гр. Казанлък, наричана по-долу „Библиотека”.
2. Всеки гражданин има право да ползва услугите на Библиотеката.
3. Отношенията между ползвателите и Библиотеката се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.
4. Условията на договора се определят в настоящите Правила за обслужване на ползвателите, утвърдени от Директора на Библиотеката.
5. Сключването на договора се осъществява чрез регистрационен документ – писмен или електронен запис. В него се съдържат данни за ползвателя: име, бащино име, фамилно име, постоянен адрес и адрес по местоживеене, номер, дата и местоиздаване на личната карта, единен граждански номер.
6. Редът, по който става заемането на библиотечен документ за дома или ползването на място се определя по Правилата от точка 4.
7. За регистрация, пререгистрация, временна регистрация се заплаща такса съгласно Наредба на Общински съвет-Казанлък. ІI. Регистрация на ползвателите
1. Регистрацията на ползвателите става след задължително представяне на лична карта или паспорт в определените за това структурни звена на Библиотеката. С издадения документ те могат да ползват всички отдели на Библиотеката и нейните филиали. Граждани, които нямат постоянен адрес в град Казанлък и община Казанлък, имат право да ползват само читалните.
2. Пълнолетните граждани се регистрират и пререгистрират в отдел Заемна за възрастни като представят личната си карта.
3. Децата и юношите до 14 навършени години се регистрират като ползватели в Детско-юношески отдел, като представят личната карта на родител или настойник.
4. Изгубен или повреден регистрационен документ се подновява с вторична регистрация срещу такса, определена в Наредба на Общински съвет-Казанлък.
5. При желание от страна на гражданина може да му се оформи временна регистрация срещу такса, определена в Наредба на Общински съвет-Казанлък.
ІІІ. Услуги, които се предоставят на ползвателите:
1. Общинска библиотека „Искра” предоставя на своите ползватели основни и специализирани библиотечни услуги.
2. Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно, а специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно, като цените се определят в Наредба на Общински съвет-Казанлък.
3. Библиотечни колекции, които съдържат културни ценности, се предоставят в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство.
4. Основни библиотечни услуги са:
• ползването на библиотечните колекции в Библиотеката и извън нея;
• предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация;
• достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и Интернет достъп за образователни, социални и научни цели.
5. Специализирани библиотечни услуги са:
• предоставяне на писмена библиографска информация;
• предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;
• доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;
• достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
• копиране на библиотечни документи;
• публикуване на издания;
• други – по решение на Общински съвет-Казанлък.
ІV. Заемане на библиотечни документи за дома
1. Заемане на библиотечни документи за дома става единствено с представяне на валиден регистрационен документ, издаден в Общинска библиотека „Искра”.
2. Ползвателите могат да заемат за дома едновременно ограничен брой библиотечни документи – до 8 /осем/ броя книжни и некнижни документи.
3. Ползвателите имат право да направят заявка на място или по електронен път за ползване на библиотечни документи, които се запазват в срок до 1 седмица, след уведомяване на заявилия ползвател.
4. Срокът за заемане на библиотечни документи за дома може да бъде удължен само след презаписване още с 30 дни по искане на ползвателя, според преценката на библиотекаря и ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други ползватели.
5. Ползвателят може да презапише библиотечни документи на място в Библиотеката.
6. Заетите библиотечни документи се вписват в електронния читателски картон. Ползвателят задължително се подписва на разпечатката от електронния запис.
7. При връщане на заетите библиотечни документи библиотекарят ги проверява и ги отписва от електронния читателски картон.
V. Ползване на библиотечни документи в читалните зали
1. Читалните на Библиотеката се ползват с постоянна или временна регистрация.
2. Ползвателите ползват на място в читалните зали следните библиотечни документи, съобразно структурата на фондовете:
• книги, справочни издания (енциклопедии, речници и др.), продължаващи издания (вестници, списания) и други от фондовете на читалните;
• библиотечни документи от колекците на другите отдели;
• библиотечни документи, получени по междубиблиотечно заемане;
• книги, продължаващи издания, архивни документи, покани, афиши, служебни издания и други от Краеведския фонд;
• библиотечни документи от Фонд Редки и ценни издания, Колекции: Славяноезични и чуждоезични ръкописи, Български старопечатни книги и старопечатни издания 1806 - 1878 г., Чужди старопечатни, Български редки и ценни издания след 1878 , чужди редки и ценни издания , миниатюрни издания и други. Тези документи се предоставят за ползване в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство.
VІ. Правила за ползване на компютрите на свободен достъп
1. Всеки ползвател с валидна регистрационна карта за Библиотеката има право да ползва компютрите на свободен достъп в отделите на Библиотеката, в рамките на два часа при посещение.
2. Компютрите се включват и изключват от библиотекарите.
3. Ползвателите използват акаунт Visitor и браузър Internet Explorer.
4. Слушалки се дават от библиотекаря при поискване срещу регистрационна карта и се връщат обратно на библиотекаря след приключване на ползването.
5. Разрешава се ползването на лични слушалки, лаптопи, преносима памет, като Библиотеката не носи отговорност при евентуалната им повреда.
6. Принтирането на документи се заплаща според Наредба на Общински съвет-Казанлък.
7. Не се разрешава на потребителите да:
• използват безжичния интернет на Библиотеката;
• слагат в близост до компютрите и върху тях съдове с напитки и хранителни продукти;
• запаметяват в паметта на компютрите документи, снимки, музика, филми и други;
• изтеглят софтуер, филми и други материали, нарушаващи законите на Република България и Европейския съюз;
• инсталират нов софтуер, изтриват или модифицират вече инсталиран такъв, както и да променят настройките на наличната техника;
• разглеждат и разпространяват сайтове, съдържащи порнография, насилие, тероризъм, ксенофобия и такива, незачитащи човешките права;
• създават и разпространяват чрез библиотечната техника съдържание за осъществяване на престъпни и други противозаконови цели /по смисъла на законодателството на Република България и Европейския съюз/.
8. Библиотекарите имат право да контролират ползването на компютърната техника.
9. При неспазване на правилата за ползване, дежурният библиотекар има право да преустанови дейността на ползвателя. При повторно нарушение, достъпът се прекратява за определен срок, след решение на ръководството.
VII. Задължения на ползвателите
Ползвателите са длъжни:
• да не преотстъпват регистрационния си документ на други лица;
• при промяна на адреса си и други данни своевременно да съобщават за тях на Библиотеката;
• да се грижат за запазване на заетите библиотечни документи;
• да връщат заетите библиотечни документи в срок и годни за ползване;
• да не преотстъпват заетите библиотечни документи на трети лица;
• да опазват библиотечното имущество и сградния фонд;
• да пазят достойнството на служителите.
VIII. Мерки при неспазване на задължения от ползвателите
1. При невръщане в определения срок на заетите библиотечни документи Библиотеката може да налага санкции под форма на парично обезщетение за закъснение, чийто размер се определя в Наредба на Общински съвет-Казанлък.
2. Когато ползвателят повреди, унищожи или не върне заетите библиотечни документи, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените библиотеки и Гражданския процесуален кодекс.
3. Ръководството на Библиотеката може да прекрати действието на договора за заемане на библиотечни документи , когато ползвателят не спазва изискванията на настоящите Правила за обслужване на ползвателите.
4. Ако има данни, че ползвателят е извършил престъпление спрямо Библиотеката (кражби, палежи и др.), ръководството и уведомява специализираните органи, като им изпраща необходимата документация за възбуждане на наказателно преследване.
IX. Задължения на библиотекарите при обслужване на ползвателите
Библиотекарите са длъжни:
1. Да запознават ползвателите с Правилата за обслужване на Библиотеката, определящи задълженията им за опазване на библиотечните документи и санкциите за неизпълнението на тези задължения, както и с правата им на потребители.
2. Да спазват Етичния кодекс на работещите в Общинска библиотека „Искра”.
3. Да не допускат ползване на Библиотеката от потребители без регистрация.
4. Да пазят достъпа до личните данни на ползвателите, както и да не разпространяват информация, свързана с личните данни на ползвателите и ползваните от тях в Библиотеката документи. При нарушения служителите носят наказателна отговорност по Закона за защита на личните данни.
5. Да упътват, информират и оказват помощ на ползвателите при работа с традиционните и електронните информационни ресурси, със справочния апарат и с колекциите на свободен достъп.
6. При нарушения от страна на ползвателите библиотекарят е длъжен да предприеме незабавно мерките, посочени в раздел VІII.
7. Библиотекарите са длъжни да следят  за:
• пълно и точно попълване, датиране и подписване на писмения или електронен документ (читателски картон, заемна бележка и др.);
• правилното ползване на библиотечните документи, като проверява и констатира състоянието им при предаване и приемане, а когато се отнася за документи, ползвани на „свободен достъп“, да извършва проверки по време на работа с тях;
• спазването на сроковете за връщане на библиотечния документ и при забавяне да постъпи по реда, посочен в Правилата за обслужване на Библиотеката.
8. При автоматизирано обслужване библиотекарите са длъжни стриктно, вярно и точно да въведат необходимите данни, а при връщане на заетите библиотечни документи да се въведе по съответния начин информация, че са приети обратно в Библиотеката.
9. Библиотекарите са длъжни да установят специален режим за ползване и за репродуциране само в Библиотеката на:
• редки и ценни библиотечни документи (ръкописи, архивни материали, старопечатни издания, редки публикации и справочни издания, периодични издания с научна стойност и др.);
• библиотечни документи, получени по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане;
• документи с краеведско значение.
10. При нарушение на Правилата от страна на служителите на Библиотеката, ползвателите имат право да уведомят за това съответния ръководител на направление в библиотеката или Директора.
Допълнителни разпоредби :
По смисъла на тези Правила:
1. „Ползвател“ е всеки получател на библиотечни услуги, предоставени от Общинска библиотека „Искра”.
2. „Библиотечни документи“ е съвкупност от документи , собственост на Общинска библиотека „Искра”, по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба на Закона за обществените библиотеки
3. „Свободен достъп“ е прекият достъп на ползвателите до част от библиотечните колекции.
4. „Междубиблиотечно заемане“ е заемане на библиотечни документи, при което се създава взаимоотношение между библиотеки, аналогично на взаимоотношението библиотека – читател.
 
Правила за обслужване на ползвателите Правила за обслужване на ползвателите

ПОТРЕБИТЕЛИ

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати